INDIViduele begeleiding

Dichtbij Ambulant biedt individuele (ambulante) begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen de 4 en 23 jaar oud met een ondersteuningsvraag, ongeacht hun intelligentieniveau. De begeleiding heeft als doel om voor langere tijd (minimaal 1 jaar) een rode draad te vormen in het leven van een kind/jongere. Afhankelijk van de wensen van het kind, die van de verzorgers en eventueel van reeds betrokken hulpverlening, worden er haalbare doelen opgesteld en ligt de focus op succeservaringen. Anders dan andere begeleidingsorganisaties, start Dichtbij Ambulant ook wanneer er sprake is van een crisis-/noodsituatie. Onze begeleider blijft dan ook betrokken nadat er weer rust is ontstaan in de situatie. Wij passen de intensiteit van de begeleiding aan wanneer nodig om te kunnen blijven voorzien in wat het kind/de jeugdige nodig heeft.

Onze basis is Amersfoort en wij bieden ook begeleiding in de rest van de regio en daar soms net buiten (zoals o.a. in: Ede, Leusden, Maarn, Nijkerk, Soest en Zeist).

Onze missie is het ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden, het vergroten van zelfvertrouwen, het zorgen voor zelfredzaamheid en het komen tot zelfontplooiing bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen op hun eigen tempo. Wij zijn vertrouwd in crisis- en spoedsituaties en streven naar het voorkomen van thuiszitters en dragen er zorg voor dat elk kind thuis kan opgroeien. Daar waar nodig bieden wij overbruggingszorg.

Onze visie is het bieden van individuele (spel)begeleiding ter ondersteuning van kinderen en jongeren in hun dagelijkse leven. Deze begeleiding sluit aan op de wensen en mogelijkheden van het kind waarbij de waardes van de methodiek Contactgericht Spelen en Leren (CSL) worden toegepast. De focus van de begeleiding ligt op het ondertitelen van de wereld van het kind waardoor er inzichten ontstaan en van situaties geleerd kan worden door middel van spel.

Wie zijn wij?

Onze doelgroep

Onze individuele (spel)begeleiding richt zich op het bieden van (ambulante) begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen, ongeacht de hulpvraag. Hierbij bieden wij Dichtbij Ambulant Kids voor kinderen tot 18 jaar en Dichtbij Ambulant Grown-ups voor cliënten tussen 18 en 23 jaar oud.

De belangrijkste criteria van de individuele ambulante hulpverlening zijn:

  • Het kind/de jongere heeft ASS, ADHD of soortgelijke kenmerken en/of het kind heeft baat bij een buddy/coach (bijvoorbeeld bij depressie, uitval op school of voorkomen uithuisplaatsing).
  • Het kind/de jongere heeft behoefte aan gepersonaliseerde begeleiding afgestemd op zijn specifieke behoeften.
  • Het kind/de jongere is gemotiveerd om deel te nemen aan het begeleidingsproces voor minimaal 1 jaar.
  • Het kind/de jongere is in staat tot enige vorm van communicatie en samenwerking met de begeleider om aan de begeleiding deel te nemen.
  • Er is een bereidheid tot samenwerking met eventuele andere zorgverleners of instanties die betrokken zijn bij de zorg van het kind/de jongere.
  • Het kind/de jongere uit zich niet agressief en er is geen sprake van gewelddadig gedrag (boos zijn mag, geweld niet).
  • Het kind/de jongere heeft geen actieve psychotische episodes of epileptische aanvallen.
  • Het kind/de jongere is niet afhankelijk van de begeleider om medicatie toe te dienen (wij dienen geen medicatie toe).
  • Er is bij het kind/de jongere geen sprake van verslavingsproblematiek (m.u.v. een gameverslaving).

Ontwikkelen tijdens spel

Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Hierbij werken wij vanuit het principe dat er vanuit spel en onderling contact met het kind positieve verandering mogelijk is. Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen zich. Door middel van onder andere taal-, bouw- en rolspelletjes wordt het kind gestimuleerd om over dingen na te denken, problemen op te lossen en met de situatie om te gaan. Ditzelfde geldt voor sociale interacties tussen het kind en de begeleider of het kind met andere kinderen.

VAN 4 T/M 23

Onze begeleiders hebben plek voor jou!

Om er zeker van te zijn dat de kinderen die begeleiding ontvangen op methodische wijze begeleiding krijgen, wordt het personeel van Dichtbij Ambulant getraind waarbij de begeleidingsrichtlijnen die er gelden leidend zijn. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat door middel van een eenduidige aanpak het kind weet waar hij/zij aan toe is en wat er verwacht kan worden van de begeleiding. De begeleiders en het management worden in hun professionaliteit regelmatig getoetst en waar nodig bijgeschoold. De begeleiders van kinderen/jeugdigen tot 18 jaar hebben minimaal een hbo werk- en denkniveau en zijn geregistreerd in het SKJ-register of staan (indien nog lerend) onder de supervisie van een SKJ-geregistreerde professional. Alle mederwerkers van Dichtbij Ambulant hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Met behulp van het digitale cliëntendossier (ZilliZ) worden de doelen van het kind bijgehouden en hebben ouders/verzorgers 24/7 inzicht in het dossier. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om te reagren op rapportages vanuit de begeleiders. Tijdens evaluaties met de cliënt (minimaal eenmaal in de drie maanden) wordt er naast de voortgang van de cliënt ook gekeken naar de impact van de vorm van de begeleiding. Zo worden niet alleen de doelen van de cliënt geëvalueerd maar ook de doelstellingen vanuit Dichtbij Ambulant.

Dichtbij Ambulant is HKZ KO gecertificeerd.

Professionaliteit en procesbewaking

Financieringsmogelijkheden

De financiering van de begeleiding verloopt via PGB (vanuit een WLZ-indicatie of een indicatie vanuit het wijkteam) of via een hoofdaannemer. Momenteel zijn wij bezig met het verkrijgen van een aantal aanbestedingen in de regio waarbij de financiering ook via ZIN kan verlopen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden van financiering. Voor cliënten zonder indicatie kunnen wij adviseren hoe deze aangevraagd kan worden.

Individuele begeleiding wil niet zeggen dat het altijd alleen maar gaat over begeleiding van het kind alleen. Vaak is juist de ondersteuningsvraag gericht rondom de sociale contacten van het kind. Daarom kan de (spel)begeleider, naast het zijn van een spelmaatje, ook gezien worden als ondertitelaar van interacties tussen het kind en andere personen. Hierbij zal de begeleider tijdens of na een sociale interactie samen met het kind gaan ontdekken hoe de situatie ontstaan is, of iets anders had kunnen gaan en wat het kind eventueel een volgende keer anders kan proberen te doen in een zelfde soort situatie.

De nadruk van de begeleiding ligt op succeservaringen van het kind. Daar waar het leven van een kind over het algemeen in het teken staat van dingen moeten, staat de (spel)begeleiding volledig in het teken van dingen mogen waarin het kind bepaald. De begeleider stuurt tijdens de begeleiding uiteraard wel eens richting bepaalde doelen, maar het kind blijft in de leiding.

De (spel)begeleider blijft minimaal een jaar betrokken bij het kind. Dit is om ervoor te zorgen dat een vertrouwt persoon is voor het kind en een gevoel van continuïteit. Vaak ontvangt een kind naast begeleiding ook een vorm van behandeling. Een behandeling is echter slechts tijdelijk en hier komen vaak adviezen uit voor het kind en zijn/haar omgeving. De begeleider kan dan met deze adviezen door en daarnaast bestaat er geen plotselinge stop van hulpverlening voor het kind. Wanneer de begeleiding niet meer nodig blijkt, wordt deze stapsgewijs afgebouwd.